Έγκριση δύο νέων συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό

26/11/2022

Untitled_Panorama3a

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή δύο νέων συμβάσεων, με τις οποίες ενεργοποιείται πλήρως το έργο αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες αποκατάστασης και συντήρησης που έχουν εκπονηθεί. Πρόκειται για νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1,86 εκατομμυρίου ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, που αφορούν σε:

– «Παροχή Υπηρεσιών για «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο»» προϋπολογισμού 1.610.351,35 ευρώ
– «Παροχή υπηρεσιών «Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος Μεταφορές όγκων μαρμάρων και πωρολίθου» προϋπολογισμού 250.395,68 ευρώ.

Αντικείμενο του πρώτου διαγωνισμού «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του σκηνικού οικοδομήματος, η παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωμάτων καθώς και η επεξεργασία των αντιγράφων τους σε ηλεκτρονικό παντογράφο (διαμόρφωση 90 πώρινων και 93 μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωμάτων) για τις ανάγκες της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Η προμήθεια των όγκων φαιόγκριζου μαρμάρου και του πωρολίθου αποτελούν αντικείμενο άλλης σύμβασης (Υποέργο 7), όπως και οι μεταφορές αυτών (Υποέργο 9). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 1.311.788,32 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια δεκαεπτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 1.626.617,52 €).

Αντικείμενο του δεύτερου διαγωνισμού «Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος – Μεταφορές όγκων μαρμάρου και πωρολίθου» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας είναι:
Α) οι μεταφορές όγκων φαιόγκριζου μαρμάρου και πωρολίθου, που αφορούν στην μεταφορά 37,8 m3 όγκων μαρμάρου και 58,46 m3 από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου του Υποέργου 7, σε εργοστάσιο επεξεργασίας του αναδόχου του Υποέργου 8 και 27,99 m3 μαρμάρινων και 41,76 m3 πώρινων αρχιτεκτονικών μελών από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Το σύνολο των δρομολογίων εκτιμάται σε 43, με μέγιστη απόσταση δρομολογίου τα 550 km.
Β) η ενοικίαση τουλάχιστον δύο γερανοφόρων οχημάτων με χειριστές, που αφορά στην τοποθέτηση και χειρισμό γερανοφόρων οχημάτων στον ευρύτερο χώρο του σκηνικού οικοδομήματος για την ανύψωση, μετακίνηση και τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου. Για την ανάγκη χρήσης του δεύτερου γερανοφόρου οχήματος θα ενημερώνεται ο ανάδοχος εντός πέντε (5) ημερών. Σε κάθε περίπτωση τα ημερομίσθια δεν θα ξεπερνούν συνολικά τα 396.
Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (252.200,00 €). συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (203.387,10 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781) «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η σύνταξη των δύο διαγωνισμών έγινε από τον κ. Δημήτριο Καραγκούνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης και Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και την κα. Σοφία Τσανακτσίδου Πολιτικό Μηχανικό, μέλος της Ομάδας Επίβλεψης, Τεχνικό και Συντονιστή Ασφαλείας του έργου και με την συνεχή στήριξη και βοήθεια της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ.

Σημαντικότατη και άμεση υπήρξε η βοήθεια της κα. Μελίνας Σαραφίδου, Προϊσταμένης Υπηρεσίας Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και της κα. Κατερίνας Σοφολόγη, Προϊσταμένης Μονάδας Β1’ για τον έλεγχο και την έγκριση των δύο διαγωνισμών.

Αρχεία:
Αρχείο 1: Διακήρυξη 7/2022 «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο»
Αρχείο 2: Διακήρυξη 6/2022 «Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος – Μεταφορές όγκων μαρμάρου και πωρολίθου»

Δύο νέα έργα για την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

Untitled_Panorama3a