Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Πράξης Έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας Δ’ Φάση».

18/10/2016

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε στις 31-12-2015. Εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης αφού προηγήθηκε η υποβολή της έκθεσης περαίωσης του επιβλέποντα. Τα δύο αυτά έγγραφα αποτελούν την επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, η δε αναφορά της ημερομηνίας περαίωσης επιβεβαιώνει, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του τεχνικού δελτίου έργου και την απόφαση αυτεπιστασίας, την εμπρόθεσμη εκτέλεση του.
Στις 10-03-2016 συντάχθηκε και διαβιβάστηκε από τον κο Καραγκούνη Δημήτριο έκθεση απολογισμού στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, και η οποία αποτελεί έγγραφο ισοδύναμο της προσωρινής παραλαβής του έργου.
Στις 17-08-2016 ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής ποιοτικής παραλαβής του έργου ως εξής: α) Κρυστάλλω Μαντζανά-Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, ώς πρόεδρος.
β) Ελένη Χαρατσή-Τ.Ε. Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, μόνιμη υπάλληλος της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδος, ως μέλος.
γ) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος-Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος της ΔΙ.Π.Κ.Α, ως μέλος.
Η επιτροπή παραλαβής στις 21-09-2016 μετά από επιτόπια αυτοψία στο έργο και έλεγχο της έκθεσης απολογισμού, παρέλαβε χωρίς καμία παρατήρηση το έργο. Εν συνεχεία ο επιβλέπων μηχανικός συνέταξε το τελικό τεχνικό δελτίο της πράξης, το τελικό δελτίο του υποέργου ώστε να συνταχθεί από τον τελικό δικαιούχο η έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης. Το ίδιο χρονικό διάστημα συντάχθηκε και το προβλεπόμενο μητρώο του έργου.