Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος – Μεταφορές όγκων μαρμάρου και πωρολίθου»

25/08/2022

Untitled_Panorama3a

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος – Μεταφορές όγκων μαρμάρου και πωρολίθου» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Α) οι μεταφορές όγκων φαιόγκριζου μαρμάρου και πωρολίθου, που αφορούν στην μεταφορά 37,8 m3 όγκων μαρμάρου και 58,46 m3 από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου του Υποέργου 7, σε εργοστάσιο επεξεργασίας του αναδόχου του Υποέργου 8 και 27,99 m3 μαρμάρινων και 41,76 m3 πώρινων αρχιτεκτονικών μελών από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Το σύνολο των δρομολογίων εκτιμάται σε 43, με μέγιστη απόσταση δρομολογίου τα 550 km.

Β) η ενοικίαση τουλάχιστον δύο γερανοφόρων οχημάτων με χειριστές, που αφορά στην τοποθέτηση και χειρισμό γερανοφόρων οχημάτων στον ευρύτερο χώρο του σκηνικού οικοδομήματος για την ανύψωση, μετακίνηση και τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου. Για την ανάγκη χρήσης του δεύτερου γερανοφόρου οχήματος θα ενημερώνεται ο ανάδοχος εντός πέντε (5) ημερών. Σε κάθε περίπτωση τα ημερομίσθια δεν θα ξεπερνούν συνολικά τα 396.
Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (252.200,00 €). συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (203.387,10 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781) «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 και τοπική ώρα 15:00.

Η σύνταξη του ως άνω διαγωνισμού έγινε από τον κ. Δημήτριο Καραγκούνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης και Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και την κα. Σοφία Τσανακτσίδου Πολιτικό Μηχανικό, μέλος της Ομάδας Επίβλεψης, Τεχνικό και Συντονιστή Ασφαλείας του έργου και με την συνεχή στήριξη και βοήθεια της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ.

Διάρκεια Δημοσίευσης :
Από 18-08-2022 έως 30-09-2022

Αρχεία-Τίτλοι:
Αρχείο 1: Διακήρυξη 6/2022 «Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος – Μεταφορές όγκων μαρμάρου και πωρολίθου»

Untitled_Panorama3a