Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο»

25/08/2022

Untitled_Panorama3a

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του σκηνικού οικοδομήματος, η παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωμάτων καθώς και η
επεξεργασία των αντιγράφων τους σε ηλεκτρονικό παντογράφο (διαμόρφωση 90 πώρινων και 93 μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωμάτων) για τις ανάγκες της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Η προμήθεια των όγκων φαιόγκριζου μαρμάρου και του πωρολίθου αποτελούν αντικείμενο άλλης σύμβασης (Υποέργο 7), όπως και οι μεταφορές αυτών (Υποέργο 9). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 1.311.788,32 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια δεκαεπτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 1.626.617,52 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781) «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η σύνταξη του ως άνω διαγωνισμού έγινε από τον κ. Δημήτριο Καραγκούνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης και Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και την κα. Σοφία Τσανακτσίδου Πολιτικό Μηχανικό, μέλος της Ομάδας Επίβλεψης, Τεχνικό και Συντονιστή Ασφαλείας του έργου και με την συνεχή στήριξη και βοήθεια της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ.

Αρχεία-Τίτλοι:
Αρχείο 1: Διακήρυξη 7/2022 «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο»

Untitled_Panorama3a