Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 5 με τίτλο «Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο»

11/02/2022

Untitled_Panorama3a

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο» στο πλαίσιο του Υποέργου 5: «Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο» του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (Κωδ. πράξης 2019ΕΠ00610014)» με κωδικό MIS 5041781 (CPV: 45262511-6 Λάξευση λίθων) & (71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες) με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 27 αυτού.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του Υποέργου 5 ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (714.670,26 € ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας -Ε φάση» με ενάριθμο Κωδικό Πράξης 2019ΕΠ00610014 της ΣΑ ΕΠ0061 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η σύνταξη του ως άνω διαγωνισμού έγινε από τον κ. Δημήτριο Καραγκούνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, επικεφαλή της ομάδας επίβλεψης και Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και την κα. Σοφία Τσανακτσίδου Πολιτικό Μηχανικό Τεχνικό και Συντονιστή Ασφαλείας του έργου και με την συνεχή στήριξη και βοήθεια της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ.

Παρατίθενται συνημμένα τα αρχεία του διαγωνισμού.