Προκήρυξη διεθνών δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών

04/07/2020

Ο κ. Δημήτρης Καραγκούνης, Αρχιτέκτων Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου,Πολιτικός Μηχανικός με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ολοκλήρωσαν την σύνταξη του συνόλου των τευχών διακήρυξης τεσσάρων δημόσιων διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών στα πλαίσια του τρέχοντος έργου. Σημαντική βοήθεια προσέφεραν τα έμπειρα στελέχη του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κα. Κατερίνα Πλασταρά, Πολιτικός Μηχανικός και κα. Μαρία Δαφούλα, Αρχιτέκτων.
Οι διεθνείς διαγωνισμοί αφορούν: α) προμήθεια μαρμάρου, β)παροχή υπηρεσιών για σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM, γ) παροχή υπηρεσιών για μεταφορές όγκων μαρμάρων – ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων, δ) παροχή υπηρεσιών για επεξεργασία μαρμάρων σε ηλεκτρονικό παντογράφο. Οι τρεις πρώτοι προκηρύχθηκαν στις 02/07/2020.
Ο διαγωνισμός που αφορά την παροχή υπηρεσιών για επεξεργασία μαρμάρων σε ηλεκτρονικό παντογράφο έχει αποσταλεί για έλεγχο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα :

Α)Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 2 με τίτλο «Προμήθεια Μαρμάρου» του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (MIS 5041781)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Μαρμάρου» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.
Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια επιλεγμένων όγκων μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων αρχιτεκτονικών μελών. Η συνολική ποσότητα των όγκων μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 109,44 m3. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι διακόσιες σαράντα χιλιάδες, εφτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (240.768,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες, εκατόν εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (194.167,74€).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781) «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

Β)Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 3 με τίτλο «Σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM» του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (MIS 5041781)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Το προαναφερθέν αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, στην περιοχή των κερκίδων, με δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων εδωλίων στις θέσεις που απουσιάζουν. Θα πραγματοποιηθεί γεωμετρική τεκμηρίωση με εργασίες τρισδιάστατης (3D) σάρωσης, και παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων σε λογισμικό CAD/CAM, με σύγχρονες τεχνικές υψηλής γεωμετρικής ακρίβειας. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες, είκοσι τέσσερα ευρώ (183.024,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες, εξακόσια ευρώ (147.600,00€).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781) «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

Γ)Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 4 με τίτλο «Μεταφορές όγκων μαρμάρου και Ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων» του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (MIS 5041781)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για τις «Μεταφορές όγκων μαρμάρου και Ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Το προαναφερθέν αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει : Α) μεταφορές όγκων μαρμάρου, που αφορούν στην μεταφορά 109,44 m3 όγκων μαρμάρου από το λατομείο σε εργοστάσιο επεξεργασίας και 91,20 m3 μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Το σύνολο των δρομολογίων εκτιμάται σε 41, με μέγιστη απόσταση δρομολογίου τα 550 km. Β) την ενοικίαση τουλάχιστον δύο γερανοφόρων οχημάτων με χειριστές, που αφορά στην τοποθέτηση και χειρισμό γερανοφόρων οχημάτων στο χώρο της ορχήστρας και στο χώρο των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών για την ανύψωση, μετακίνηση και τοποθέτηση αρχιτεκτονικών μελών για τις ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες, τετρακόσια ευρώ (468.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24%: τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες, επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (377.741,94€).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781) «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

Σε ότι αφορά τους διαγωνισμούς ένα θερμότατο ευχαριστώ στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ για την συνεχή στήριξη και βοήθεια της κατά την σύνταξη των τευχών διακήρυξης των Διαγωνισμών αλλά και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις πολύτιμες και άμμεσες παρατηρήσεις της σε όλη τη διαδικασία σύνταξης έως και την έγκρισή τους.