Προκήρυξη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού

24/05/2019

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» της ενταγμένης πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΣΗ Ε’» των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως το τέλος του υποέργου εφόσον υφίσταται χρηματοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλλουν.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.