Προκήρυξη εργατοτεχνικού προσωπικού

27/05/2022

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη έξι (6) ΔΕ Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και πέντε (5) ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» της ενταγμένης πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΣΗ Ε’» της ενταγμένης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία 2014-2022 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας Ε΄ φάση» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως τη λήξη του υποέργου.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Untitled_Panorama3a