Πρόοδος εργασιών στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

22/07/2022

Untitled_Panorama3a
Στα πλαίσια της ενίσχυσης του έργου της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη συνολικά 11 εργατοτεχνιτών. Οι προσληφθέντες έρχονται να συνδράμουν στις εργασίες που εκτελούνται την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αφορούν κυρίως την τελική φάση της αντιστήριξης του κυρίως θεάτρου.

Μετά την τοποθέτηση των συντηρημένων εδωλίων στις αρχικές τους θέσεις, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του αρμολογήματος σε δύο φάσεις του συνόλου των κενών που δημιουργούνται μεταξύ των “ορθίων” εδωλίων καθώς και αυτών της πρώτης σειράς. Στις 22/07/2022 ξεκίνησε η ενίσχυση των σημείων έδρασης των “ορθίων” εδωλίων ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει εξομαλυντική στρώση με ρίψη χαλικιού και τελική κατασκευή φυσικού γαιώδους δαπέδου περιμετρικά του ποδίου της ορχήστρας.

Με τις παραπάνω εργασίες οι οποίες προβλέπεται να περατωθούν εντός του μηνός Αυγούστου, ολοκληρώνεται το σύνολο της μεγάλης αναστηλωτικής επέμβασης για την αντιστήριξη του κυρίως θεάτρου που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Στις 05/07/2022 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή των 240 νέων εδωλίων σε πενταξονικό παντογράφο τα οποία θα παραδοθούν τμηματικά εντός εξαμήνου και θα τοποθετηθούν στο χώρο του κυρίως θεάτρου μέχρι τέλος του 2022.

Από τον επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριο Καραγκούνη και την Πολιτικό Μηχανικό κα. Σοφία Τσανακτσίδου έχουν συνταχθεί δύο νέοι διεθνείς διαγωνισμοί και έχουν αποσταλεί στην Περιφέρεια προς έγκριση. Αφορούν την ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων και την προμήθεια φαιόγκριζου μαρμάρου και πωρόλιθου για τις ανάγκες αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος. Από τους παραπάνω συντάσσεται επίσης διεθνής διαγωνισμός που θα αποσταλεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προς έγκριση εντός του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου και αφορά την παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο που αφορούν το σκηνικό οικοδόμημα.

Untitled_Panorama3a