Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων

01/08/2022

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο μάρμαρο και εμπειρία στις Συγκολλήσεις Μαρμάρινων Αρχιτεκτονικών Μελών και δύο (2) ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στις Συγκολλήσεις Μαρμάρινων Αρχιτεκτονικών Μελών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» της ενταγμένης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία 2014-2022 με τίτλο «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας Ε΄ φάση» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Untitled_Panorama3a