Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

12/09/2014

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των  αρχαιολογικών  εργασιών  για  τις  ανάγκες  του  Έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ  ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ΄ΦΑΣΗ»  ενταγμένου  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013».