ΕΣΠΑ

ΚΔΣ10Ε3-μετα.ι

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση και ανάδειξη Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας Δ΄ φάση» εντάχθηκε αρχικά με προϋπολογισμό 1.500.000,00€.

Οι προτεινόμενες εργασίες ακολουθούν τις παρακάτω εγκρίσεις:

 • Μελέτη συντήρησης αρχαίου θεάτρου Λάρισας ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ29/318/17004/15-2-2008, ΚΑΣ
 • Μελέτη προσδιορισμού προέλευσης μαρμάρου ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ29/5033/119474/10-12-2010,ΚΑΣ

Οι εργασίες έχουν στόχο την άμεση σταθεροποίηση και εξυγίανση της επιφάνειας των μαρμάρινων όσο και των πώρινων μελών που βρίσκονται στο χώρο του κυρίως θεάτρου, του σκηνικού οικοδομήματος, καθώς και στο χώρο των διασπάρτων.

Οι προτεινόμενες εργασίες συντήρησης αναστρέφουν την ετοιμορροπία την οποία παρουσιάζουν τα αρχιτεκτονικά μέλη λόγω της ασυνέχειας των επιφανειών. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν:

 • Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των μαρμάρινων και πωρολιθικών επιφανειών από ρύπους με ειδικό βιοκτόνο.
 • Στερεώσεις με επιφανειακούς εμποτισμούς, οι οποίοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο Γ ΚΠΣ, καθώς και αισθητικές εξομαλύνσεις.
 • Συγκόλληση θραυσμάτων ή απολεπίσεων που θα προκύψουν από νέες ταυτίσεις κυρίως από το διάσπαρτο υλικό. Σημειώνεται ότι οι συγκολλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γ ΚΠΣ αφορούσαν ταυτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη, κυρίως από το κοίλο του θεάτρου τα οποία επανατοποθετήθηκαν εν ξηρώ στις πιθανές αρχικές τους θέσεις.
 • Συντήρηση μελών που αφορά, κυρίως, στην πλήρωση ρηγμάτων ή ρωγμών με ένεμα.

Σημειώνεται ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια του ΓΚΠΣ δεν πραγματοποιήθηκε η παραμικρή συμπλήρωση ούτε με νέο υλικό, ( νέο ή τεχνητό λίθο), ούτε με τη μορφή κονιάματος. Τυχόν συμπληρώσεις ρηγματώσεων έγιναν αφανώς στο εσωτερικό των μελών, λόγω επιβεβλημένης ανάγκης που προέκυψε ύστερα από τις συγκολλήσεις τμημάτων με βάση τις οδηγίες του Κέντρου Λίθου και της ΔΣΑΝΜ.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες με στόχο την καλύτερη προβολή, αναγνωσιμότητα και ανάδειξη του μνημείου:

 • Αποκατάσταση του χώρου πλησίον της δυτικής παρόδου του θεάτρου με την δημιουργία πρανούς ύστερα από την απομάκρυνση των θεμελίων των οικοδομών που κατεδαφίστηκαν στο πλαίσιο του ΓΚΠΣ και στη συνέχεια επιχωμάτωση.
 • Θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες κατά μήκος της εισόδου επί της οδού Μητροπολίτου Αρσενίου και περιμετρικά του μνημείου.
 • Παραγωγή έντυπου οδηγού του μνημείου με φωτογραφίες και ενημερωτικών φυλλαδίων. Προβλέπεται ειδική έκδοση των παραπάνω και στο σύστημα Braille.
 • Αεροφωτογράφιση του μνημείου στο σύνολό του καθώς και των επιμέρους τμημάτων του.
 • Κατασκευή κλίμακας καθόδου πρόσβασης κοινού και ΑΜΕΑ στο Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας από τον Πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου.
 • Αποκατάσταση πρανούς στο βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου.
 • Εργασίες υδροσποράς- τελικής σταθεροποίησης του πρανούς στο βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου καθώς και επέκτασή του δικτύου άρδευσης.
 • Εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας στον ευρύτερο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.
 • Εργασίες διαμόρφωσης νέων βαθμίδων και συμπλήρωσης υπαρχόντων βαθμίδων.
 • Βελτίωση του ηλεκτρολογικού δικτύου εργοταξίου και υπογείωση καλωδίων
 • Προμήθεια εργοταξιακών οικίσκων για τις ανάγκες του έργου

Στα πλαίσια αύξησης του προϋπολογισμού του έργου στα 3.000.000,00 και τροποποίησης του ΤΔΕ συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ οι παρακάτω μελέτες:

 • Μελέτη προσδιορισμού προέλευσης μαρμάρου
 • Προσδιορισμός προέλευσης πωρόλιθου.
 • Πρόταση εικαστικής παρέμβασης υπολειμμάτων κατεδαφίσεων στην ανατολική πάροδο του Αρχαίου θεάτρου Λάρισας
 • Πρόσβαση κοινού και ΑΜΕΑ στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας από τον Πεζόδρομο Βενιζέλου.
 • Αποκατάσταση κλιμάκων του κυρίως θεάτρου
 • Αποκατάσταση πρανούς στο βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου.

Μελέτες που πρόκειται να συνταχθούν:

 • Σύνταγμα Επιγραφών σε συνεργασία με τους Γάλλους επιστήμονες Bruno Helly, Richard Bouchon,
 • Laurence Darmezin
 • Μελέτη αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος Α΄ φάση.
 • Μελέτη αποκατάστασης του σωζόμενου τμήματος του επιθεάτρου.
 • Μελέτη αποκατάστασης του κυρίως θεάτρου.

Η δίτομη έκδοση που αφορά το Α΄ Αρχαίο θέατρο Λάρισας ολοκληρώνεται από τον κ. Τζιαφάλια Αθανάσιο και τον κ. Καραγκούνη Δημήτριο εντός του 2014 και πρόκειται να κυκλοφορήσει εντός του 2015.