ΕΣΠΑ

DSC_0028_resize

Κατά την χρονική περίοδο 2011 – 2015 το Αρχαίο Θέατρο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ταυτότητα Έργου
Τίτλος: Συντήρηση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Δ΄Φάση.
Υπουργική απόφαση: ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/37548/1658/06-05-2011Υ.Α. (αρχική)
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ24/369282/217841/1818/5000 (4η τροποποίηση)
Ένταξη Έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα.
Μέτρο: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Τίτλος Έργου: Συντήρηση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Δ΄Φάση.
Τίτλος Υποέργου: Συντήρηση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας – Δ΄ Φάση.
Τρόπος εκτέλεσης: Απολογιστικά και με αυτεπιστασία.
Φορέας Υλοποίησης: Επιστημονική επιτροπή έργου Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.
Προϋπολογισμός Υποέργου: 2.000.000,00€
Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΕ 014/8, κωδικός: 2011ΣΕΟ1480088

Το έργο εντάχθηκε έχωντας εγκεκριμένη την παρακάτω μελέτη:

 • Μελέτη συντήρησης αρχαίου θεάτρου Λάρισας ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ29/318/17004/15-2-2008, ΚΑΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Περιγραφή του τμήματος του φυσικού αντικειμένου που υλοποιήθηκε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
α. Αποχωματώσεις
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποχωμάτωσης πλησίον της Δυτικής παρόδου.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε προσεκτική απομάκρυνση φερτών υλικών. Στην συνέχεια με χρήση μικρών κομπρεσέρ απομακρύνθηκαν εγκλωβισμένα αρχιτεκτονικά μέλη από τις υφιστάμενες λιθοδομές και μεταφέρθηκαν στον χώρο των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών όπου και ταξινομήθηκαν κατά κατηγορία. Μετά τον απεγκλωβισμό των αρχιτεκτονικών μελών απομακρύνθηκε με μηχανικά μέσα το σύνολο των υπολειμμάτων των θεμελίων των κατεδαφισθέντων απαλλοτριωμένων ακινήτων. Το βάθος της εκσκαφής έφτασε στα -4,00μ. μηχανικά και στα – 4,55μ. χειρωνακτικά με ± 0,00 το επίπεδο οδοστρώματος της οδού Βενιζέλου. Τέλος το σύνολο των προϊόντων εκσκαφής που ανήλθε σε 750,00m3 απομακρύνθηκε.
β. Επιχωματώσεις

 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιχωμάτωσης με παράλληλη δημιουργία πρανούς στην Δυτική πάροδο.
  Πραγματοποιήθηκε ρίψη “καθαρού” χώματος σε επιφάνεια 150 τ. μ. στα Δυτικά και σε βάθος – 4,55μ. μηχανικά και χειρώνακτα όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Στο Βόρειο τμήμα αποκαταστάθηκε κατά το δυνατόν το φυσικό ανάγλυφο των εδαφών.
 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πρανούς στο Βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου.
  Αρχικά απομακρύνθηκαν δευτερεύουσες κατασκευές και στην συνέχεια ακολούθησε προσεκτική αποχωμάτωση με μηχανικά και χειρώνακτα μέσα έμπροσθεν του αρχικού κτιρίου των στρατιωτικών αρτοποιείων και σε βάθος 1,50μ. τα δε διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη που αποκαλύφθηκαν μεταφέρθηκαν στον χώρο των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.
  Με την κατασκευή του πρανούς προσδίδεται πλέον στο μνημείο μία άλλη εικόνα ενώ παράλληλα βελτιώθηκε αισθητά η ακουστική του ( Το υψόμετρο του πρανούς πριν την επέμβαση ήταν στα 85,59μ. ενώ μετά την επέμβαση το υψόμετρο είναι στα 87,93μ.).

γ. Πινακίδα έργου δημοσιότητας
Τοποθετήθηκε η πινακίδα δημοσιότητας για την πληροφόρηση των επισκεπτών πλησίον της Δυτικής παρόδου.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
α.Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης-ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου.
Σε πέντε επιλεγμένα κεντρικά σημεία της Λάρισας τοποθετήθηκαν κάθετες πινακίδες πληροφόρησης, παράλληλα δε τοποθετήθηκαν σε πέντε θέσεις εντός του μνημείου πινακίδες σε μορφή αναλογίου. Τέλος σε δύο σημεία τοποθετήθηκαν οι αναμνηστικές έργου.
β. Εργασίες τελικής διαμόρφωσης στον χώρο των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών
Απομακρύνθηκε το σύνολο των φθαρμένων κιβωτιδίων και ταξινομήθηκαν ανά κατηγορία τα μέλη. Κατασκευάστηκε επί των οδών Μητροπολίτου Αρσενίου και Σκυλοσόφου κεκλιμένο επίπεδο. Σε συνολική επιφάνεια 700,00 τ.μ. πραγματοποιήθηκε διαστρωματική ρίψη αδρανών υλικών ώστε να ενισχυθεί η αντοχή του συνόλου των εδαφών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
α. Αναστηλωτικές εργασίες – Αποκαταστάσεις – Ανακτήσεις
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης αρχιτεκτονικών μελών, (ταυτίσεις, ανατάξεις, συγκολλήσεις με καρφίδες τιτανίου, επανατοποθετήσεις, σφραγίσεις – πληρώσεις ρωγμών).
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης αρχιτεκτονικών μελών με σφραγίσεις – πληρώσεις ρωγμών με τις προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης συντήρησης. Το σύνολο των σφραγίσεων – πληρώσεων ανήλθε σε 1090,96 τρέχοντα μέτρα ρηγματώσεων με αντίστοιχη αναλογία σε τετραγωνικά μέτρα 1053,62. Οι εργασίες τεκμηριώθηκαν πλήρως με φωτογραφική αποτύπωση πριν και μετά την επέμβαση ενώ παράλληλα τηρήθηκε για κάθε μέλος καρτέλα συντήρησης. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 17 ταυτίσεις αρχιτεκτονικών μελών.
β. Συντηρήσεις επιφανειών
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες συγκολλήσεων μικροθραυσμάτων και απολεπισμάτων καθώς και καθαρισμοί επιφανειών από ρύπους και βιολογικές επικαθήσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης. Το σύνολο των επιφανειών ανήλθε σε 4196,69 τετραγωνικά μέτρα.
γ. Συντηρήσεις κινητών αρχιτεκτονικών μελών, επιγραφών
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού 427 αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία βρίσκονται στο χώρο των διασπάρτων, συνολικής επιφάνειας 354,41 τετραγωνικών μέτρων καθώς επίσης και στερεώσεις σε ευπαθή τμήματα εδωλίων. Οι εργασίες τεκμηριώθηκαν πλήρως με φωτογραφική αποτύπωση πριν και μετά την επέμβαση ενώ παράλληλα τηρήθηκε για κάθε μέλος καρτέλα συντήρησης.
δ. Λοιπές εργασίες

 • Εξόρυξη και μορφοποίηση μαρμάρου από το λατομείο στο Καστρί Αγιάς.
  Ολοκληρώθηκε η μεταφορά συνολικού όγκου 25,00 κυβικών μαρμάρου για περαιτέρω διαμόρφωση.
 • Εργασίες διαμόρφωσης νέων βαθμίδων και συμπλήρωση υπαρχόντων βαθμίδων.
  Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των μορφοποιημένων όγκων μαρμάρου από το Διαχρονικό Μουσείο στο εργαστήριο του αναδόχου, ακολούθησαν εργασίες τελικής διαμόρφωσης των μαρμάρων των νέων βαθμίδων και συμπληρωμάτων σε σύνολο 420 μελών, καθώς και τελική τοποθέτηση.
 • Εργοταξιακές κατασκευές (εργοταξιακοί οικίσκοι).
  • Ολοκληρώθηκε η αγορά και η τοποθέτηση ενός εργοταξιακού οικίσκου κατάλληλα εξοπλισμένου για τις ανάγκες της συντήρησης.
  • Ολοκληρώθηκε η αγορά και η τοποθέτηση εργοταξιακού οικίσκου για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών και εργαλείων.
 • Ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων.
  Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία στοιχείων φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων ετών 2002-2006 απαραίτητων για την εκπόνηση μελετών. Τα επεξεργασμένα αρχεία χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης των κλιμάκων του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας η οποία εγκρίθηκε από το ΚΑΣ και εν συνεχεία υλοποιήθηκε.
 • Προμήθεια projector και λοιπού ηλεκτρονικού υλικού.
  Ολοκληρώθηκε η αγορά ενός μηχανήματος προβολής απαραίτητου για την υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης εικαστικής παρέμβασης στην Ανατολική πάροδο.

ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
α. Φωτογραφική τεκμηρίωση
Ολοκληρώθηκε η πλήρης αεροφωτογράφιση του μνημειακού συνόλου με τα επιμέρους τμήματά του.
Με την χρήση μη επανδρωμένου ελικοπτέρου αποτυπώθηκαν τόσο τα επί μέρους τμήματά του όσο και το σύνολο του μνημείου μέσα στον αστικό ιστό. Φωτογραφήθηκε επίσης το σύνολο των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών εργασία απαραίτητη για την ταύτιση του υλικού.
β. Πληροφοριακό υλικό (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

 • Ολοκληρώθηκε η παραγωγή έντυπου οδηγού για την πληρέστερη πληροφόρηση των επισκεπτών.
 • Ολοκληρώθηκε η παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων για την πληρέστερη πληροφόρηση των επισκεπτών.

ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Λοιπές προμήθειες (εργαλεία, μέσα και υλικά συντήρησης)

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
α) Ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων.
Πραγματοποιήθηκε η ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος απαραίτητου για τις μετακινήσεις των αρχιτεκτονικών μελών στο χώρο του εργοταξίου.
β) Προμήθεια και τοποθέτηση νέων συρρόμενων θυρών.
Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων νέων συρρόμενων θυρών επί της οδού Μητροπολίτου Αρσενίου.
γ) Υδροσπορά στο βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου και επέκταση του δικτύου άρδευσης.
Πραγματοποιήθηκε η υδροσπορά στο βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου και επέκταση του δικτύου άρδευσης.
δ) Βελτίωση του ηλεκτρολογικού δικτύου εργοταξίου και υπογείωση καλωδίων.
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση του ηλεκτρολογικού δικτύου εργοταξίου και παράλληλη υπογείωση των καλωδίων.
ε) Κατασκευή τεσσάρων (4) εργοταξιακών κλιμάκων.
Κατασκευάστηκαν τέσσερις αντιστρεπτές εργοταξιακές κλίμακες.
στ) Απόσπαση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από το χώρο όπισθεν του σκηνικού οικοδομήματος και τοποθέτηση τους στον χώρο των διασπάρτων.
Πραγματοποιήθηκε η απόσπαση του συνόλου των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από το χώρο όπισθεν του σκηνικού οικοδομήματος και τοποθετήθηκαν ύστερα από συντήρηση στον χώρο των διασπάρτων.
ζ) Διαμόρφωση επιφανειών στην Ανατολική πάροδο στα πλαίσια της εικαστικής παρέμβασης και κατασκευή αντιστρέψιμου στεγάστρου στο χώρο των διασπάρτων.
Πραγματοποιήθηκε η διαμόρφωση επιφανειών στην Ανατολική πάροδο στα πλαίσια της εικαστικής παρέμβασης, που αφορούν αποκατάσταση επιφάνειας 184,50 τ.μ. και αποκατάσταση επιφάνειας προβολής 32,80 τ.μ. καθώς και η κατασκευή αντιστρέψιμου στεγάστρου διαστάσεων 10,30 Χ 3,00μ. στο χώρο των διασπάρτων.
η) Προμήθεια και τοποθέτηση εκτυπωμένων φωτογραφιών σε αλουμίνιο στην Ανατολική πάροδο.
Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση έξι εκτυπωμένων φωτογραφιών σε αλουμίνιο στην Ανατολική πάροδο διαστάσεων 2,50 Χ 2,50μ. στα πλαίσια της εικαστικής παρέμβασης.
θ) Διάδρομος κίνησης-θέασης επισκεπτών.
Πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ξύλινου αντιστρεπτού διαδρόμου κίνησης και πλατωμάτων θέασης επισκεπτών.

Στα πλαίσια του έργου συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ οι παρακάτω μελέτες:

 • Μελέτη προσδιορισμού προέλευσης μαρμάρου.
 • Προσδιορισμός προέλευσης πωρολίθου.
 • Πρόταση εικαστικής παρέμβασης υπολειμμάτων κατεδαφίσεων στην ανατολική πάροδο του Αρχαίου θεάτρου Λάρισας.
 • Πρόσβαση κοινού και ΑΜΕΑ στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας από τον Πεζόδρομο Βενιζέλου.
 • Αποκατάσταση κλιμάκων του κυρίως θεάτρου.
 • Αποκατάσταση πρανούς στο βορειοανατολικό τμήμα του επιθεάτρου.

Μελέτες που πρόκειται να συνταχθούν:

 • Σύνταγμα Επιγραφών σε συνεργασία με τους Γάλλους επιστήμονες Bruno Helly, Richard Bouchon,
  Laurence Darmezin.
 • Μελέτη αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος Α΄ φάση.
 • Μελέτη αποκατάστασης του σωζόμενου τμήματος του επιθεάτρου.
 • Μελέτη αποκατάστασης του κυρίως θεάτρου.