3ο υποέργο

Αποκατάσταση των επιμέρους τμημάτων του Α΄Αρχαίου Θεάτρου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

  • Αποκατάσταση ευπαθών σημείων του κυρίως θεάτρου.
  • Ταυτίσεις αρχιτεκτονικών μελών όλων των επιμέρους τμημάτων του μνημείου.
  • Συντήρηση των αρχιτεκτονικών μελών με απομάκρυνση σκυροδεμάτων και επιχρισμάτων.
  • Συγκολλήσεις αρχιτεκτονικών μελών.
  • Καταπολέμηση των βιολογικών επικαθήσεων με χρήση βιοκτόνου.
  • Συγκολλήσεις και σφραγίσματα ρηγματώσεων στο σκηνικό οικοδόμημα.
  • Ομαδοποίηση – ταξινόμηση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.
  • Ταυτίσεις ύστερα και αποκωδικοποίηση των αρχιτεκτονικών μελών.
  • Καταγραφές και φωτογραφίσεις των επιμέρους τμημάτων σε συνδυασμό με την ταξινόμηση του αρχειακού υλικού.
  • Εργασίες έργων υποδομής (ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων).