5ο υποέργο

Εργασίες στην οδό Βενιζέλου

  • Αποξήλωση της υπάρχουσας περίφραξης κατά μήκος της οδού Βενιζέλου.
  • Απομάκρυνση των υπολειμμάτων θεμελίων κατεδαφισθέντων οικοδομών προηγουμένων ετών.
  • Απομάκρυνση πεζοδρομίου και εκσκαφή υπαρχόντων οδοστρωμάτων οδού Βενιζέλου
  • Κατεδάφιση απαλλοτριωθέντων καταστημάτων ύστερα και από έκδοση των απαραίτητων αδειών κατεδάφισης.
  • Δημιουργία πρανούς με αφετηρία το επίπεδο της οδού Βενιζέλου και πέρας το δάπεδο στο χώρο της ορχήστρας.
  • Διερευνητικές τομές και ανασκαφικές εργασίες καθόλο το μήκος της οδού Βενιζέλου έμπροσθεν του μνημείου έως το δάπεδο της ορχήστρας.
  • Ανεύρεση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών και μεταφορά τους στο χώρο της ορχήστρας για συντήρηση.