Χρονική περίοδος 2019-2023

Στις αρχές Νοεμβρίου 2018 υποβλήθηκε, ύστερα και από την πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η συνολική πρόταση για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
Η πρόσκληση αφορούσε στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, με σκοπό την συμβολή της στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών που εντάσσονται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας (ΠΕΠΘ). Η υπόψη διαδρομή καλύπτει σημαντικά αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) ως την Ανατολική (Μαγνησία). Περιλαμβάνει το σύνολο των αρχαίων θεάτρων της Θεσσαλίας που είναι 4, και τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κύρια τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου και Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων. Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης σε μνημεία που εντάσσονται στην κεντρική διαδρομή της υπόψη ΟΧΕ και τα οποία ονοματίζονται ρητά στην ενότητα Ο.Χ.Ε. του ΠΕΠΘ , καθόσον αποτελούν τη βάση σχεδιασμού της και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Περαιτέρω, με την ολοκλήρωση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης διαδρομής Πολιτισμού-Τουρισμού στη Θεσσαλία, οι λοιπές παρεμβάσεις που θα αναδειχθούν για επεμβάσεις σε υποδομές μνημείων πολιτισμού, φύσης, περιβάλλοντος και άλλων χώρων, βελτίωσης προσβασιμότητας κ.α., θα αποτελέσουν αντικείμενο επόμενων Προσκλήσεων στους εκάστοτε τομείς και Ταμείο συγχρηματοδότησης που θα αφορούν. Τα Μνημεία που αφορά η παρούσα Πρόσκληση είναι:
• Το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
• Το Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
• Το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος
• Το Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών
• Ο νεολιθικός οικισμός Σέσκλου
• Ο νεολιθικός οικισμός Διμηνίου
• Το Σπήλαιο της Θεόπετρας
Από τα τέλη Ιουνίου ο προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Έργων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας Δημήτρης Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός του ίδιου Τμήματος Αικατερίνη Πλασταρά εργάστηκαν σκληρά για να φτάσουν στο σημείο να καταθέσουν την πρόταση που προβλέπει τις εξής εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο: Αντιστήριξη του κυρίως θεάτρου με την κατασκευή τοίχου από λιθοδομή. Επανατοποθέτηση εδωλίων στην αρχική τους θέση στον χώρο του κυρίως θεάτρου. Επανατοποθέτηση εδωλίων κοντά στην αρχική τους θέση στον χώρο του κυρίως θεάτρου. Επανατοποθέτηση εδωλίων σε ομόλογες θέσεις στον χώρο του κυρίως θεάτρου. Τοποθέτηση εδωλίων από νέο υλικό στον χώρο του κυρίως θεάτρου (περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των όγκων του νέου μαρμάρου, η σάρωση και η επεξεργασία στον παντογράφο). Ενοικίαση γερανοφόρων οχημάτων για την υποστήριξη των ανωτέρω. Αεροφωτογράφιση του μνημειακού συνόλου. Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης – πληροφόρησης, έκδοση ενημερωτικού οδηγού και φυλλαδίων Braille. Η αντιστήριξη του κυρίως θεάτρου με την κατασκευή τοίχου από λιθοδομή καθώς και η τοποθέτηση 240 εδωλίων από νέο υλικό στον χώρο του κυρίως θεάτρου είναι εργασίες που προτείνονται για πρώτη φορά.
Στις 05/03/2019 υποβλήθηκε τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, το οποίο επεξεργάστηκαν ο Δημήτρης Καραγκούνης και η Αικατερίνη Πλασταρά, προς την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ) με νέο στοιχείο την δημιουργία πρόσβασης κοινού και Α.Μ.Ε.Α στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας από τον πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου. Ο προϋπολογισμός του έργου ύστερα και από την αναμόρφωση του ΤΔΠ ανέρχεται στο ποσό των 3.400.000,00 ευρώ.
Σημαντική υπήρξε η βοήθεια της Σταυρούλας Σδρόλια, Προϊσταμένης της ΕΦΑΛΑΡ, όπως επίσης και της Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠΠΟΑ.
Η ημερομηνία έναρξης Πράξης ορίζεται η 01/04/2019 και η λήξη αυτής η 31/10/2023.

Untitled_Panorama3a